جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

استخراج نواحي داراي پتانسيل مس در منطقه قزل داش شهرستان خوی با استفاده از تصاوير هایپریون