چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

عملکرد گروه GIS 2

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF
  • بروزرسانی تعدادی از لایه های موجود از جمله لایه مشترکین.
  • خرید و استقرار نرم افزار GIS در سطح استان و شروع  برداشت داده های مکانی.
  • پیاده سازی اطلاعات پایه کلیه شهرهای استان روی سامانه و تکمیل لایه ها، .
  • شرکت در هفتمین کنفرانس ملی GIS   در تهران
  • ارائه مقالات در هفتمین کنفرانس ملی GIS   در تهران توسط کارکنان آبفا
  • برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی چاه ها و مخازن تصفیه خانه آب و فاضلاب استان
  • ایجاد اطلاعاتGIS حراست  
  • شناسایی مشترکینی که فاضلاب بها پرداخت نمی کنند با استفاده از GIS